Sobre nós

O noso centro

O  IES de Vilalonga ven apostando pola igualdade nos útimos anos con obxecto de desenvolver os valores que fomenten a igualdade efectiva entre os nosos alumnos e alumnas, así como previr calquera manifestación da violencia machista nas nosas aulas. 

Aínda que o tratamento destes valores é transversal abórdase de maneira específica na materia de Igualdade de Xénero para o alumnado de 2º da ESO. 

Coordinación de Igualdade IES de Vilalonga

O equipo de Igualdade do IES de Vilalonga traballa para conseguir un centro coeducativo, libre de discriminación e respectuoso con todas as diversidades, no que todos e todas as estudantes teñan o mesmo dereito a unha educación de calidade nun ambiente escolar seguro.

Os obxectivos da coordinación de Igualdade para o curso 2019-20 son:

  • Velar pola igualdade entre mulleres e homes no centro educativo.
  • Promover o libre desenvolvemento da personalidade de cada persoa.
  • Impulsar medidas educativas que fomenten a igualdade real entre homes e mulleres.
  • Promover e impulsar medidas educativas que fomenten o respecto pola diversidade afectivo-sexual, familiar e de identidade de xénero.
  • Dinamizar a resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social.

Proxecto educativo 2019/20

Esta web é unha das canles que empregaremos durante este curso para difundir as actividades do proxecto de igualdade e diversidade que implementaremos na materia optativa Igualdade de Xénero de 2º da ESO co título: Son como quero! Medrando sen estereotipos de xénero.

Dende a práctica coeducadora, este proxecto busca desenvolver as habilidades relacionadas coa procura, tratamento e valoración crítica da información, así como dinámicas enfocadas ao traballo colaborativo que favorezan a convivencia positiva no espazo escolar, o que permite o tratamento integral da educación emocional, das habilidades sociais e comunicativas e de todos aqueles elementos necesarios para saber convivir e relacionarse, tal e como contempla o currículo da materia Igualdade de Xénero de 2º ESO.